معرفی معاونت درمان

معاونت درمان مرکزآموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی سرپرستی امور مربوط به درمان، شامل نظارت دقیق بر خدمات درمانی ارائه شده در بخش های  بستری و سرپائی و همچنین تامین امکانات تجهیزاتی، نیروی انسانی و انجام امور نظارتی را برعهده دارد.

چشم انداز

این معاونت در نظر دارد با استفاده از کلیه امکانات ،مهارت ها و مناسبترین فن آوری های در دسترس بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به عنوان مرکز ارزیابی، نظارت، اعتبار بخشی و تعالی خدمات بالینی گام بردارد و الگویی در سطح کشور و منطقه باشد.  

رسالت

رسالت این معاونت، تامین و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی مربوط به امور درمان بیماران قلبی و عروقی و بازتوانی آنها   در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه می باشد و سعی دارد با رویکرد عدالت محوری و مشتری مداری در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و کاهش بار بیماریها، آسیب ها و حوادث در جامعه تحت پوشش از طریق نظارت ،آموزش و مدیریت برنامه های درمان و بازتوانی اقدام نماید و از انطباق خدمات و منابع واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت با استانداردها و تضمین ایمنی،کیفیت،کمیت و هزینه مناسب مراقبت های سلامت با استفاده از نیروهای مجرب ،متخصص و با انگیزه اطمینان حاصل نماید.

 

اهداف کلی:

 

 برنامه ریزی در مورد بالابردن سطح کارائی واحد های تابعه و اتخاذ طرح ها و شاخص های مربوط به تسریع درمان بیماران بستری و سرپائی جلب مشارکت پرسنل،کارشناسان و پزشکان
 • نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران.
 • تلاش در جهت حفظ و ارتقاء کمی و کیفی خدمات ارائه شده منطبق بر استانداردهای روز و انتظارات مراجعان.
 • تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات درمانی واحدهای تابعه از طریق راهکارهای پیشنهادی و ارزیابی های مداوم.
 • ارتقای وضع توزیع خدمات، افزایش دسترسی، تامین و استقرار منابع مورد نیاز در بخش سرپائی و بستری بر اساس برنامه سطح بندی خدمات.
 • ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کنترل کیفی و کمی خدمات درمانی"بیمارستانی و سرپائی (ممیزی خدمات درمانی)
 • استفاده از تکنولوژی های روز، در ارائه خدمات فوق تخصصی به بیماران قلبی و عروقی.  
 • بازآموزی و توانمندسازی پرسنل به منظور به هنگام نمودن ( به روز نمودن ) اطلاعات و کارایی در آموزشهای ضمن خدمت
 • نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها
 • ایجاد کمیته های علمی تخصصی .
 • گسترش افزایش توانمندی و رضایتمندی کارکنان حوزه معاونت درمان مرکز.
 • برنامه محور بودن معاونت و مشارکت کارکنان در تدوین آنها.
 • اجرای تمامی وظایف اداری و مدیریتی با کار تیمی
 • برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی
 • نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروهای تخصصی پزشک وپیراپزشکی و نیروی انسا نی مورد نیاز .
 • ایجاد و بسط بستر مناسب به منظور جذب بیشتر نیروی انسانی متخصص و ماهر
 • بررسی و مطالعه میزان آموزشهای مورد نیاز و تجهیزات.
 • توسعه منابع انسانی از طریق آموزش، هدایت و ارزیابی مداوم کارکنان و... با ارج نهادن به خدمات ارزشمند آنها.
 • نظارت بر نحوه عملکرد نیروی انسانی مرکز
 •  برنامه ریزی در مورد با لا بردن سطح کارآئی واحدهای تابعه در ساعات اداری وغیر اداری وپیشنهاد و اجرای طرح های خاص
 • داشتن نظارت مستمر بر واحد های تحت پوشش و بازدید های خارج از ساعات اداری.
 • مستندسازی و ارائه گزارشات مدیریتی مناسب همراه با به روز نمایی و استفاده از شاخص های مناسب ارزیابی،
 • مطالعه و بررسی در زمینه نیازهای شبکه بهداشت و درمان
 • مستند سازی اهداف حوزه درمان بر اساس سطح بندی نظام ارائه خدمات
 • تهیه وتدوین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان .
 • نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده.
 • فراهم کردن زمینه و بستر های لازم جهت استقرار نظام حاکمیت بالینی.
 • متناسب سازی چارت سازمانی با اهداف حوزه درمان.
 • استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در حوزه معاونت درمان.
 • برگزاری جلسات منظم شورای اداری معاونت.
 • متعادل نمودن منابع تخصیصی با فعالیت های مرکز.
 • تدوین چک لیست های نظارتی بر واحد های تحت پوشش .
 • تنظیم برنامه های درمانی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی وکمی امور درمانی، پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها .
 • نظارت بر نحوه همکاری وهماهنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر
 • نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی
 • نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها
 • رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی و واحدهای درمانی تابعه
 • نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی مرکز
 • نظارت بر فعالیت کمیته های مرکز
 • تجزیه و تحلیل دستورالعملهای کسب شده به منظور تعیین راه حلهای مناسب جهت اجرای آنها
 • پیگیری مسائل و مشکلات درمانی موجود در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آن و انعکاس آنها به وزارتخانه
 • تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان
 • برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی
 • نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت
 • نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران جهت پیش بینی در بودجه سالانه .
 • نظارت بر نحوة کنترل سیستم مدیریت حوادث
 •  ایجاد امکان دسترسی کلیه بیماران قلبی به خدمات درمانی داروئی مورد نیاز وتلاش در جهت اطلاع رسانی وآموزش بیماران ،
 • ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در اسرع وقت با حداقل عوارض بمنظور تسریع دردرمان بیماران بستری و سرپایی
 • نظارت بر امور فوریتهای مرکز
 • ارتقاء خدمات فوری و اورژانسی در ارجاع بیماران قلبی اورژانس.
 • افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات درمانی و واکنش سریع و صحیح در شرایط بحران و حوادث و سوانح غیر مترقبه.
 • معاونت درمان از نظر تشکیلاتی شامل مدیریت نظارت بر درمان، مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، اداره پرستاری، اداره آمار و اسناد و مدارک پزشکی، حاکمیت بالینی، واحد توزیع نیروی انسانی، واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات، واحد مددکاری، واحدکنترل عفونت و پیشگیری و بهداشت محیط و همچنین قسمت تجهیزات پزشکی میباشد که در حال حاضر وظایف مربوطه      بصورت تخصصی و توسط افراد مجرب در حال انجام می باشد.
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 شرح وظایف
 منشور حقوق بیمار
 مصاحبه با معاونت درمان