وظایف معاونت درمان بشرح زیر می باشد :

 • پایبندی کامل به ارزشهای اسلامی
 • احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی مراجعان
 • رعایت عدالت در رأس کلیه اقدامات و خدمات
 • توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران
 • صداقت و درستی به عنوان زیر بنای ارتباطات و مناسبات سازمانی
 • رعایت کامل منشور حقوق بیمار.
 • بیمار مداری و توجه به نیازها و خواسته های مراجعین
 • ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی و بهره مندی عادلانه بیماران از خدمات مرکز
 • افزایش پاسخگوئی به بیماران و مراجعین در بخش درمان.
 • پیگیری و نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران
 • رسیدگی به شکایات مردمی و پرسنلی
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه سلامت و درمان.
 • استفاده از حداکثر توان و امکانات موثر در ایمنی و سلامت جامعه.  
 • ایجاد راهکارهای مناسب در جهت بیمار پذیری از کشورهای همسایه و منطقه.
 • ارتقای مستمر کیفیت مراقبت های سلامت 
 • تلاش برای ارتقاء سطح کارایی واحدهای درمانی
 • رسیدگی در ضوابط پذیرش و ترخیص بیماران
 • خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات به بیماران
 • ارتقاء کیفیت خدمات
 •  ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای صحیح ضوابط و دستورالعمل ها
 • نظارت بر کلیه امور پرستاری ، رادیولوژی ، آزمایشگاهی ، دارویی ، امور پزشکی ، تغذیه ، توانبخشی بهداشتی با در نظر گرفتن برنامه های تدوین شده 
 • برنامه ریزی و نظارت بر خرید و تعمیرات و نگهداری و گسترش وسایل و تجهیزات پزشکی و تشخیصی
 • سیاست گذاری بخش درمان.
 • تامین متخصصین و مشاوران جهت بیمارستان