شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای(ایمنی وسلامت شغلی )در بیمارستان

1.    تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
2.    پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
3.   تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
4.   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
5.   تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
6.   ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
7.   شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
8.   بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
9.    شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
     مخاطرات فیزیکی
     مخاطرات شیمیایی
     مخاطرات بیولوژیکی
     مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
     مخاطرات مکانیکی
10.   نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
11.   تهیه  MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
12.   برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
13.   نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
14.   تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل 
15.   نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
16.   اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
17.   تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...
18.   ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
19.   همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
20.   تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
    آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان  
    آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی
    آموزش نحوه صحیح حمل بار
    آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی
    آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری
    آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)
    آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن
    آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
21.   به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی
22.   شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
23.   مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان
24.   ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی