درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :


 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر نوحی شنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه
سه شنبه
2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
شنبه 2 ظهر کلینیک 8
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 1
3 دکتر پیغمبری چهارشنبه 8 صبح کلینیک 1
شنبه
سه شنبه
2 ظهر
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه
چهارشنبه
2 ظهر
5 دکتر آذرنیک سه شنبه 8 صبح کلینیک 9
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 8
6 دکتر ملکی یکشنبه 8 صبح کلینیک 6
دوشنبه
2 ظهر کلینیک 8
 7 دکتر بصیری  شنبه  8 صبح   کلینیک 9
یکشنبه
سه شنبه
2 ظهر
 8 دکتر ممتحن  چهارشنبه  8 صبح   کلینیک 9 
شنبه
دوشنبه
2 ظهر
 9 دکتر زاهد مهر   دوشنبه 8 صبح   کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر   کلینیک 23
 10  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
 11 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 15
 12  دکتر صنعتی  چهارشنبه  8 صبح  کلینیک 7
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 23
 13 دکتر احمد محبی شنبه   8 صبح  کلینیک 7
یکشنبه
سه شنبه
2 ظهر کلینیک 6
 14  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 6
15 دکتر سمیعی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
 16 دکتر معدنی  شنبه 2 ظهر  کلینیک 7
 سه شنبه  8 صبح  کلینیک 8
17 دکتر بهرام محبی شنبه 8 صبح کلینیک 3
18 دکتر شافع شنبه 2 ظهر کلینیک 2
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 10
19 دکتر موسوی شنبه 2 ظهر کلینیک 10
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 10