درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب و عروق در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر صادقپور(جراح قلب و عروق)
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 4
2 دکتر غلامپور(جراح قلب و عروق) دوشنبه 8 صبح کلینیک 4 
3 دکتر میر محمد صادقی(جراح قلب و عروق) یکشنبه 2ظهر کلینیک 3
4 خانم دکتر حسینی زواره ( جراحی عمومی ) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 2
5 دکتر حسینی(جراح قلب و عروق) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 4
6 دکتر غفارنژاد(جراح قلب و عروق) چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 3
7 دکتر عمرانی(جراح قلب و عروق)
سه شنبه 2 ظهر کلینیک 4
8 دکتر قویدل(جراح قلب و عروق)
دو شنبه 2 ظهر کلینیک 6
9 دکتر بهارستانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه
8 صبح
کلینیک 13
10 دکتر کارگر(جراح قلب و عروق ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 3
11 دکتر یعقوبی (جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 20
12 دکتر خاموشی ( جراح قلب و عروق) شنبه 2 ظهر کلینیک 4
13 دکتر تقی پور(جراح عمومی)
شنبه 2 ظهر کلینیک 11
14 دکتر سبحیه(جراح عروق)
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 10
15 دکتر صادقی پور (جراح عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 10

برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس برقرار کنید :
23922368 - 021