ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر مجید ملکی (مادرزادی  قلبی) یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
2 دکتر زهرا خواجعلی (مادرزادی قلبی) سه شنبه 8 صبح کلینیک 10
چهارشنبه کلینیک 10
3 دکتر آنیتا صادقپور (مادرزادی قلبی) دوشنبه 8 صبح کلینیک 9
4 دکتر صدیقه ساعدی نیا (مادرزادی قلبی) شنبه 8 صبح کلینیک 4