لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی ( پزشکان مشاور ) در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است : 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک
1 دکتر صفایی (ریه ) چهارشنبه 8 صبح کلینیک 3
2 دکتر  لطفیان ( طب فیزیکی) شنبه 8 صبح کلینیک 2
دوشنبه 8 صبح
سه شنبه 8 صبح کلینیک 4
3 دکتر  حق ازلی (گوارش) دو شنبه و سه شنبه 8 صبح بخش آندوسکوپی
  دکتر مشایخ (گوارش) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 10
سه شنبه 2 ظهر کلینیک 2
چهارشنبه 8 صبح کلینیک 2
4 درمانگاه بیهوشی همه روزه 8 صبح کلینیک 24
5 دکتر فرامرز میری (مغز و اعصاب)  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 7
 سه شنبه
شنبه 8 صبح کلینیک 8
 6 دکتر افضل نیا دوشنبه 8 صبح کلینیک 10
7 دکتر فتوحی ( کلیه ) شنبه 2 ظهر کلینیک 5
 8 دکتر علیزاده اصل (ژنتیک) چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 5
9 دکتر شفیعی (کلیه ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 4
 10 دکتر حسن اله صادقی (ریه ) سه شنبه 8 صبح  کلینیک 3
 11 دکتر کمالی (عفونی ) دوشنبه 8 صبح کلینیک 3
12 دکتر مرادنژاد سه شنبه 2 ظهر کلینیک 5
13 کلینیک تالاسمی شنبه 8 صبح کلینیک 10
14 کلینیک پیوند (دکتر امین - دکتر نادری - دکتر تقوی ) چهارشنبه 8 صبح کلینیک 8
15 دکتر سیده زهرا قائم مقامی شنبه  2 ظهر کلینیک 3
یکشنبه  8 صبح کلینیک 4 
دوشنبه  2 ظهر کلینیک 2 
چهارشنبه 8 صبح کلینیک 4