ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر امین (نارسایی قلب) دوشنبه 8 صبح کلینیک 6
سه شنبه کلینیک 1
2 دکتر تقوی (نارسایی قلب ) شنبه 8 صبح کلینیک 6
یکشنبه کلینیک 10
3 دکتر نادری (نارسائی قلب) چهارشنبه 8 صبح کلینیک 6
2 ظهر کلینیک 7