آمار تخت های مرکز

نام بخش تخت های مانیتوردار تعداد تخت ثابت تعداد تخت فعال
داخلی زنان 4 54 54
داخلی مردان 4 55 55
دیپلمات 11 11 11
VIP 12 12 20
Post CCU A 30 30 30
POst CCU B 28 28 28
جراحی زنان 12 12 32
جراحی مردان 5 5 54
جراحی کودکان 12 12 44
داخلی کودکان 12 12 46
CCU A 12 12 12
CCU B 12 12 12
CCU C 12 12 12
CCU E 20 20 20
CCU F 21 21 21
CCU G 28 28 28
انقلاب 8 8 0
ICU P1 12 12 12
ICU P2 12 12 12
ICU P3 12 12 12
ICU P4 12 12 12
ICU A 32 32 32
ICU B 11 11 11
اورژانس 13 13 13
جمع 347 593 583