اسامی مسئولین فنی مرکز

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1 فرخ تافتاچی متخصص پزشکی قانونی دکترای تخصصی
2 رضا گل پیرا پزشک عمومی، مدیریت خدمات بیمارستانی دکترای عمومی، M.P.H
3 یوسف مقدم پزشک عمومی دکترای عمومی