نوع خبر 
 
 برگزاری سمپوزیوم پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری سمپوزیوم پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
پنجشنبه 13 آبان 1395  15:49
 بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
پنجشنبه 13 آبان 1395  8:44
 برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز
برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران ویژه اعضای هیئت علمی مرکز
چهارشنبه 14 مهر 1395  9:54
 جلسه توجیهی در خصوص فاز اجرائی اعتباربخشی ملی ایران ( نسل سوم اعتباربخشی ملی) در روز سه شنبه مورخ 06/07/1395 برگزار شد.
جلسه توجیهی در خصوص فاز اجرائی اعتباربخشی ملی ایران ( نسل سوم اعتباربخشی ملی) در روز سه شنبه مورخ 06/07/1395 برگزار شد.
چهارشنبه 7 مهر 1395  13:28
 کتاب جامع راهنمای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395
کتاب جامع راهنمای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران/ ویرایش 1395 بارگذاری شد.
يکشنبه 28 شهريور 1395  14:13
 برگزاری جلسات تدوین برنامه استراتژیک 1395-1400 در مرکز
برگزاری جلسات تدوین برنامه استراتژیک 1395-1400 در مرکز
چهارشنبه 24 شهريور 1395  11:31
 برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
سه شنبه 13 بهمن 1394  11:1