خط مشی و روش ها


لیست خط مشی و روشهای تهیه شده توسط واحد بهداشت حرفه ای


خط مشی و روش ایمنی کارکنان بخش استریل مرکزی                                                 

خط مشی و روش حمل دستی بار

خط مشی و روش استعمال دخانیات

خط مشی و روش ملاحظات کارکنان در دوران بارداری

خط مشی و روش رعایت الزامات بهداشتی در صورت تماس با خون ومایعات بدن(به صورت مشترک با سوپروایزر کنترل عفونت)Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش برنامه ریزی جهت رهگیری استریلیزاسیون ابزار پزشکیNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگرNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگرNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش انجام عملیات تخلیه

خط مشی و روش فرایند مکتوب برای تکمیل فرم های اتفاقات وحوادث ناخواستهNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش موارد کاربرد وراهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتیNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد MSDSNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA

خط مشی و روش انجام معاینات قبل از استخدام به همراه لیست آزمایشات الزامی پرسنل به تفکیک هر واحد وبخشNormal0falsefalsefalseEN-USX-NONEAR-SA