خدمات فیزیوتراپی

بخش فیزیوتراپی

بخش فیزیوتراپی بیمارستان از ابتدای تاسیس فعالیت خود را اغاز نموده است با توجه به اینکه اعمال جراحی قلب در ناحیه قفسه سینه وبا زمان نسبتا طولانی انجام میشود عوارض تنفسی بعد از اعمال جراحی قلب بخصوص در افراد مسن شایع میباشد ، همچنین با پیشرفت های علم پزشکی و روشن شدن اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر بیماران قلبی، فعالیت فیزیوتراپیستها جهت پیشگیری از عوارض تنفسی و راه اندازی هرچه سریعتر بیماران بسیار مهم میباشند .

 همچنین از فعالیتهای این واحد در بیماران نارسایی قلبی شامل تمرینات پیشرونده جهت مستقل شدن بیمار و بهبود کیفیت زندگی و آموزشهای قبل از ترخیص می باشد. مشارکت در تیم پیوند قلب از دیگروظایف کارکنان این واحدمی باشد.

 فیزیوتراپی درفاز دو بازتوانی قلبی نیز از وظایف این واحدمی باشد و روزانه یکی از کارکنان درواحد نوتوانی حضور مستمردارد.

درحال حاضر بخش فیزیوتراپی درطبقه زیرزمین و درمجاورت پزشکی هسته ای قرار دارد و دارای کلینیک سرپایی جهت ارائه خدمت به بیماران مرکز و کارکنان و اساتید این مرکز میباشد.دارای سه کابین و دستگاههای مادون قرمز،تحریک الکتریکی،اولتراسوند و تجهیزات مکانوتراپی می باشد.