معرفی کارشناس بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: مهندس شیوا شیردل

مدرک: کارشناس مهندسی بهداشت محیط و کارشناس ارشد MBA