ریاست معاونت درمان :

دکتر لیلا عبدالکریمی

 

مسئول دفتر معاونت درمان :

خانم شیرین صیاف