آمار تخت های مرکزآمار تخت های مرکز
 
نام بخش تخت های مانیتوردار تعداد تخت ثابت تعداد تخت فعال
داخلی زنان 4 52 52
داخلی مردان 8 51 51
دیپلمات 11 11 11
VIP 12 20 20
Post CCU A 33 33 33
POst CCU B 27 27 27
Post Icuزنان 32 32 32
جراحی مردان 17 45 45
جراحی کودکان 12 42 42
داخلی کودکان 12 46 46
CCU A 12 12 12
CCU B 12 12 12
CCU C 12 12 12
CCU E 20 20 20
CCU F 21 21 21
CCU G 32 32 32
انقلاب 8 8 8
ICU P1 14 14 14
ICU P2 12 12 12
ICU P3 12 12 12
ICU P4 12 12 12
ICU A 32 32 32
ICU B 11 11 11
اورژانس 14 14 14
جمع 392 583 583