داخلی قلب

درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر نوحی یکشنبه 2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 1
3 دکتر پیغمبری چهارشنبه 8 صبح کلینیک 1
شنبه
سه شنبه
2 ظهر
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه
چهارشنبه
2 ظهر
5 دکتر ملکی یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
6 دکتر زاهد مهر   دوشنبه 8 صبح   کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر   کلینیک 9
7  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
8 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 9
9  دکتر رشیدی نژاد  چهارشنبه  8 صبح  کلینیک 9
سه شنبه 2 ظهر
10 دکتر احمد محبی یکشنبه 2 ظهر کلینیک 6
11  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 7
12 دکتر سمیعی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
13 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
14 دکتر بهرام محبی(عروق محیطی) دو شنبه 2 ظهر کلینیک 3
15 دکتر شافع(عروق محیطی) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 10
16 دکتر صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 10
17 دکتر موسوی (عروق محیطی) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 6
شنبه 2 ظهر کلینیک 20
18 دکتر عالم زاده سه شنبه  8 صبح کلینیک 9
شنبه   2 ظهر کلینیک 8
19 دکتر زهرا حسینی دو شنبه   2 ظهر کلینیک 10
شنبه   8 صبح کلینیک 1