داخلی قلب

تعداد بازدید:۸۴۳۸۶

درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر خلیلی پور  یکشنبه 2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
دوشنبه 2 ظهر
3 دکتر پیغمبری شنبه
سه شنبه
2 ظهر کلینیک 1
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه 2 ظهر
5 دکتر ملکی یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
6 دکتر زاهد مهر  شنبه 8 صبح   کلینیک 9
یکشنبه 2 ظهر   کلینیک 9
7  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
8 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 9
9  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر
10 دکتر سمیعی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
11 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
12 دکتر بهرام محبی(عروق محیطی) دو شنبه 2 ظهر کلینیک 20
13 دکتر صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 6
دو شنبه 8 صبح کلینیک 5
14 دکتر موسوی (عروق محیطی) سه شنبه 8 صبح کلینیک 20
15 دکتر عالم زاده سه شنبه  8 صبح

کلینیک 9

شنبه کلینیک 3
16 دکتر زهرا حسینی  شنبه   8 صبح   کلینیک 1
دوشنبه کلینیک 20
17 دکتر بای چهار شنبه 8 صبح   کلینیک 1
18 دکتر شجاعی فر(بیماریهای دیچه ای) شنبه 2 عصر کلینیک 3
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۱