داخلی قلب

درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر نوحی شنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه 2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 1
3 دکتر پیغمبری چهارشنبه 8 صبح کلینیک 1
شنبه
سه شنبه
2 ظهر
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه
چهارشنبه
2 ظهر
6 دکتر ملکی یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
 7 دکتر بصیری  شنبه  8 صبح   کلینیک 9
یکشنبه
سه شنبه
2 ظهر
 8 دکتر ممتحن  چهارشنبه  8 صبح   کلینیک 9 
شنبه
دوشنبه
2 ظهر
 9 دکتر زاهد مهر   دوشنبه 8 صبح   کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر   کلینیک 20
 10  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
 11 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 20
 12  دکتر رشیدی نژاد  چهارشنبه  8 صبح  کلینیک 7
 13 دکتر احمد محبی شنبه   8 صبح  کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر کلینیک 6
 14  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 7
15 دکتر سمیعی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
16 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
17 دکتر بهرام محبی شنبه   8 صبح کلینیک 3
سه شنبه کلینیک 6
18 دکتر شافع(عروق محیطی) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 10
19 دکتر موسوی(عروق محیطی) شنبه  2 ظهر کلینیک 3
20 دکتر صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 10
21 دکتر عالم زاده سه شنبه  8 صبح کلینیک 9
سه شنبه   2 ظهر کلینیک 8
22 دکتر زهرا حسینی سه شنبه   2 ظهر کلینیک 3