داخلی قلب

درمانگاه داخلی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر نوحی شنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه 2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 1
3 دکتر پیغمبری چهارشنبه 8 صبح کلینیک 1
شنبه
سه شنبه
2 ظهر
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه
چهارشنبه
2 ظهر
5 دکتر ملکی یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
6 دکتر بصیری  شنبه  8 صبح   کلینیک 9
یکشنبه
سه شنبه
2 ظهر
7 دکتر ممتحن  چهارشنبه  8 صبح   کلینیک 9 
شنبه
دوشنبه
2 ظهر
8 دکتر زاهد مهر   دوشنبه 8 صبح   کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر   کلینیک 20
9  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
10 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 20
11  دکتر رشیدی نژاد  چهارشنبه  8 صبح  کلینیک 7
12 دکتر احمد محبی شنبه   8 صبح  کلینیک 7
یکشنبه 2 ظهر کلینیک 6
13  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 7
14 دکتر سمیعی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
15 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
16 دکتر بهرام محبی(عروق محیطی) دو شنبه 2 ظهر کلینیک 2
17 دکتر شافع(عروق محیطی) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 10
18 دکتر موسوی(عروق محیطی) شنبه  2 ظهر کلینیک 3
19 دکتر صادقی پور(عروق محیطی) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 10
20 دکتر عالم زاده سه شنبه  8 صبح کلینیک 9
شنبه   2 ظهر کلینیک 8
21 دکتر زهرا حسینی سه شنبه   2 ظهر کلینیک 3
22 دکتر ساعدی شنبه   8 صبح کلینیک 4
سه شنبه   2 ظهر کلینیک 6