پزشکان مشاور

تعداد بازدید:۱۲۷۱۹

درمانگاه پزشکان مشاور:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان مشاور  در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

ردیف

نام پزشک

روزها

ساعت

شماره کلینیک

1

دکتر صفایی (ریه)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک3

2

دکتر حسن الله صادقی(ریه)

سه شنبه

8 صبح

کلینیک3

3

دکتر لطفیان (طب فیزیکی)

دو شنبه و چهارشنبه

8 صبح

واحد نوتوانی

4

دکتر حق ازلی (گوارش)

چهار شنبه 

8 صبح

بخش آندوسکوپی

5

دکتر نایبی (گوارش)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک2

شنبه

2 ظهر

یکشنبه

6

دکتر فرامرز امیری (مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک8

سه شنبه

کلینیک7

7

دکتر افضل نیا(مغز و اعصاب)

یکشنبه

8 صبح

کلینیک10

8

دکتر دربان شیخ (جراح اعصاب)

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک2

9 دکتر یزدانی(اعصاب و روان) شنبه 2 ظهر کلینیک8
دو شنبه 8 صبح کلینیک 2
10

دکترشفیعی (کلیه)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک3

11 دکترعلیزاده اصل(کاردیوآنکولوژی) شنبه 8 صبح کلینیک5
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
12 دکتر مرادنژاد (درمانگاه عفونی)

شنبه

12- 8 کلینیک جنرال
13

دکتر منشوری (درمانگاه عفونی)

یکشنبه

12- 8

کلینیک جنرال
14 دکتر کمالی (درمانگاه عفونی)

دوشنبه

12- 8 کلینیک جنرال
15

دکتر زندی کرمانشاهی

(اختلالات خواب و لیپید)

دوشنبه 2 ظهر کلینیک5

چهارشنبه

2 ظهر

کلینیک2

16

کلینیک پیوند(  دکتر نادری،دکتر تقوی،دکترمیرتاج الدینی،

دکتر امیدوار)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک10

17 دکترجلیلیان (‌غدد)

 شنبه

8 صبح

کلینیک4

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک3

18

دکترسیده زهرا قائم مقامی(‌غدد)

یکشنبه

8 صبح

 

کلینیک4

 

دوشنبه

2 ظهر

چهارشنبه

8 صبح

19

درمانگاه لیزر

شنبه تا چهارشنبه

2 ظهر

کلینیک5

20 دکتر  مخبر  (تغذیه)  سه شنبه 2 ظهر کلینیک 5
 چهارشنبه
21 دکتر  آریافر  (تغذیه) یکشنبه 2 ظهر کلینیک15
22 دکتر بیگلری (ژنتیک) سه شنبه 2 ظهر کلینیک8
23 دکتر آذین غفاری (متخصص کلیه) سه شنبه 8 صبح کلینیک2
24 دکتر شبنم بوداغ(فلوشیپ اکو) سه شنبه 2 ظهر کلینیک9

 

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۲