داخلی قلب و عروق بزرگسال

تعداد بازدید:۱۱۶۳۱۳

درمانگاه داخلی قلب و عروق بزرگسال:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب و عروق بزرگسال در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر خلیلی پور  یکشنبه 2 ظهر کلینیک 8
2 دکتر پیغمبری شنبه
سه شنبه
2 ظهر کلینیک 1
3 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه 2 ظهر
4 دکتر کاویانی- دکتر هوشمند یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
5 دکتر زاهد مهر  شنبه 8 صبح   کلینیک 9
دوشنبه 8 صبح    کلینیک 20
6  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
7 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 9
8
 
 دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 1
چهارشنبه 2 ظهر  کلینیک 8
9 دکتر یدالهی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
10 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
11 دکتر عالم زاده شنبه  8 صبح کلینیک 1
سه شنبه کلینیک 9
12 دکتر بای چهار شنبه 8 صبح   کلینیک 1
13 دکتر شجاعی فر(بیماریهای دیچه ای) دو شنبه   8 صبح  کلینیک 4
14 دکتر آرمین الهی فر چهار شنبه 8 صبح کلینیک 9
یکشنبه  2 ظهر
15 زهرا حسینی شنبه 2 ظهر کلینیک 6
چهار شنبه
آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۲