پزشکان گروه مادرزادی قلبی

تعداد بازدید:۲۲۸۰۵

 

درمانگاه مادرزادی:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان  گروه مادرزادی  در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر زهرا خواجعلی (مادرزادی قلبی) دو شنبه 8 صبح کلینیک 9
چهار شنبه کلینیک 8
2 دکتر صدیقه ساعدی( مادرزادی قلبی)  شنبه   8 صبح کلینیک 7
سه شنبه کلینیک 10
یک شنبه کلینیک 6

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲