داخلی قلب و عروق بزرگسال

تعداد بازدید:۹۹۷۳۱

درمانگاه داخلی قلب و عروق بزرگسال:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب و عروق بزرگسال در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر خلیلی پور  یکشنبه 2 ظهر کلینیک 7
2 دکتر صدرعاملی یکشنبه 8 صبح کلینیک 1
دوشنبه 2 ظهر
3 دکتر پیغمبری شنبه
سه شنبه
2 ظهر کلینیک 1
4 دکتر کیاور دوشنبه 8 صبح کلینیک 1
یکشنبه 2 ظهر
5 دکتر کاویانی- دکتر هوشمند یکشنبه 8 صبح کلینیک 9
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 8
6 دکتر زاهد مهر  شنبه 8 صبح   کلینیک 9
دوشنبه 8 صبح    کلینیک 20
7  دکتر فیروزی  دوشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر کلینیک 9
8 دکتر شاکریان  سه شنبه  8 صبح  کلینیک 6
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 9
9  دکتر کیانی  یکشنبه  8 صبح  کلینیک 8
چهارشنبه 2 ظهر
10 دکتر یدالهی یکشنبه   8 صبح کلینیک 3(بارداری)
11 دکتر معدنی شنبه  2 ظهر کلینیک 7
سه شنبه  8 صبح کلینیک 1
12 دکتر عالم زاده سه شنبه  8 صبح

کلینیک 9

شنبه کلینیک 3
13 دکتر زهرا حسینی  شنبه   8 صبح   کلینیک 1
یک شنبه 2 ظهر کلینیک 9
14 دکتر بای چهار شنبه 8 صبح   کلینیک 1
15 دکتر شجاعی فر(بیماریهای دیچه ای) دو شنبه   8 صبح  کلینیک 4
16 دکتر الهی فر چهار شنبه 8 صبح کلینیک 9
آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲