جراحی قلب و عروق

درمانگاه جراحی قلب و عروق:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه جراحی قلب و عروق در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
1 دکتر صادقپور(جراح قلب و عروق)
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 4
2 دکتر غلامپور(جراح قلب و عروق) دوشنبه 8 صبح کلینیک 4 
3 دکتر میر محمد صادقی دکتر حسینی(جراح قلب و عروق) یکشنبه 2ظهر کلینیک 3
5 دکتر حسینی جراح قلب و عروق) یکشنبه 2 ظهر کلینیک 4
6 دکتر غفار نژاد(جراح قلب و عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 3
7 دکتر عمرانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 2 ظهر کلینیک 4
8 دکتر قویدل(جراح قلب و عروق) دو شنبه 2 ظهر کلینیک 6
9 دکتر بهارستانی(جراح قلب و عروق) سه شنبه 8 صبح کلینیک 14
10 دکتر کارگر (جراح قلب و عروق ) دوشنبه 2 ظهر کلینیک 10
11 دکتر یعقوبی(جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 20
12 دکتر خاموشی (جراح قلب و عروق ) شنبه 2 ظهر کلینیک 4
13 دکتر تقی پور(جراح عمومی) شنبه 2 ظهر کلینیک 11
14 دکتر سارا حسینی(جراح عروق) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 23
15 دکتر صادقی پور(جراح قلب و عروق ) چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 10
16 دکتر تاتاری(جراح قلب و عروق ) یک شنبه 2 ظهر کلینیک 2


برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس برقرار کنید :
23922368 - 021