قلب کودکان

درمانگاه قلب کودکان:

لیست روزها و ساعاتی که پزشکان گروه داخلی قلب کودکان در درمانگاه مرکز حضور دارند از قرار زیر است :
نکته : بیمارانی که قصد استفاده از خدمت اکو جنین دارند می بایست حتما برای نوبت دهی با شماره 23923023-021 تماس بگیرند .

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت شماره کلینیک

1

دکتر معراجی شنبه

8 صبح
2 ظهر

کلینیک 14
یکشنبه 8 صبح
یکشنبه 2 ظهر
چهار شنبه

8 صبح

کلینیک 13

2

دکتر دلیلی
(آریتمی کودکان)
یکشنبه 8 صبح کلینیک 13
دوشنبه 8 صبح کلینیک 14

3

دکتر مرتضائیان یکشنبه
دوشنبه
8 صبح کلینیک 12
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 13

4

دکتر مهدوی

یکشنبه

چهارشنبه

2 ظهر کلینیک 12
سه شنبه 8 صبح
دوشنبه 2 ظهر کلینیک 13

5

دکتر خورگامی
( آریتمی کودکان ،
بیماری های مادرزادی قلب )

شنبه

8 صبح کلینیک 13
سه شنبه 8 صبح
سه شنبه 2 ظهر کلینیک 23

6

دکتر رشیدی قادر یکشنبه 2 ظهر کلینیک 13
7 دکتر عباس زاده دوشنبه 2 ظهر کلینیک 14
سه شنبه 2 ظهر
شنبه 8 صبح کلینیک 12
چهار شنبه 8 صبح
8 دکتر شهرزادی سه شنبه 2 ظهر کلینیک 13
دو شنبه
چهار شنبه 8 صبح کلینیک 14
9 دکتر قائمی  شنبه 2 ظهر کلینیک 13
سه  شنبه 2 ظهر کلینیک 12
چهار شنبه 2 ظهر کلینیک 13
10 دکترجعفری شنبه 2 ظهر کلینیک 12

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره  تماس برقرار کنید :     23922368 -021