پزشکان مشاور

 

ردیف

نام پزشک

روزها

ساعت

شماره کلینیک

1

دکتر صفایی (ریه)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک3

2

دکتر حسن الله صادقی(ریه)

سه شنبه

8 صبح

کلینیک3

3

دکتر لطفیان (طب فیزیکی)

دو شنبه و چهارشنبه

8 صبح

واحد نوتوانی

4

دکتر حق ازلی (گوارش)

دو شنبه

8 صبح

بخش آندوسکوپی

5

دکتر مشایخ (گوارش)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک2

6

دکتر نایبی (گوارش)

شنبه

2 ظهر

 

کلینیک2

یکشنبه

دوشنبه

7

دکتر فرامرز امیری (مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک8

یک شنبه

8 صبح

کلینیک7

سه شنبه

8

دکتر افضل نیا(مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک10

9

دکتر دربان شیخ (جراح اعصاب)

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک2

10

دکتر یزدانی(اعصاب و روان)

یکشنبه

8 صبح

کلینیک23

چهارشنبه

11

دکترشفیعی (کلیه)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک3

12

دکترعلیزاده اصل(آنکوکاردیولوژی)

شنبه

8 صبح

کلینیک2

13

دکتر منیره کمالی(عفونی)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک2

14

دکترمنشوری(عفونی)

چهار شنبه

2 ظهر

کلینیک20

15 دکتر مرادنژاد(عفونی) سه شنبه 8 صبح کلینیک2
16 دکتر زندی کرمانشاهی(کلینیک لیپید)

دوشنبه

2 ظهر

کلینیک5

17

کلینیک پیوند( دکتر امین ، دکتر نادری، کتر تقوی)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک10

18 دکترجلیلیان (‌غدد)

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک3

19

دکترسیده زهرا قائم مقامی(‌غدد)

یکشنبه

8 صبح

 

کلینیک4

 

دوشنبه

2 ظهر

چهارشنبه

8 صبح

20

درمانگاه لیزر

شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه

8 صبح

کلینیک5

21 دکترهاشمی(تغذیه) شنبه 8 صبح کلینیک تغذیه
 شنبه 2 ظهر
دوشنبه 8 صبح
دوشنبه 2 ظهر
22

روانشناسی

شنبه ، دوشنبه ،سه شنبه

8 صبح

کلینیک23

23 دکتر بیگلری (ژنتیک) سه شنبه 2 ظهر کلینیک8
24 کلینیک آمبولی ریه دو شنبه 8 صبح کلینیک5