پزشکان مشاور

ردیف

نام پزشک

روزها

ساعت

شماره کلینیک

1

دکتر صفایی (ریه)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک3

2

دکتر حسن الله صادقی(ریه)

سه شنبه

8 صبح

کلینیک3

3

دکتر میردامادی (ریه)

یکشنبه

8 صبح

کلینیک2

4

دکتر رضایی (ریه اطفال )

شنبه 2 ظهر

کلینیک24

سه شنبه
چهار شنبه کلینیک14
5

دکتر لطفیان (طب فیزیکی)

شنبه تاچهارشنبه

8 صبح

واحد نوتوانی

6

دکتر حق ازلی (گوارش)

شنبه تاسه شنبه

8 صبح

بخش آندوسکوپی

7

دکتر مشایخ (گوارش)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک2

9

دکتر فرامرز امیری (مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک8

یک شنبه

8 صبح

کلینیک7

سه شنبه

10

دکتر افضل نیا(مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک10

11

دکتر دربان شیخ (جراح اعصاب)

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک2

12

دکتر یزدانی(اعصاب و روان)

یکشنبه

8 صبح

کلینیک23

چهارشنبه

13

دکترفتوحی (کلیه)

شنبه

2 ظهر

کلینیک10

14

دکترشفیعی (کلیه)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک3

15

دکترعلیزاده اصل(ژنتیک)

شنبه

8 صبح

کلینیک2

16

دکترکمالی(عفونی)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک2

17

دکترمنشوری(عفونی)

چهار شنبه

2 ظهر

کلینیک2

18 دکتر مرادنژاد(عفونی) سه شنبه 8 صبح کلینیک2
19

دکتر پارسائی (کلینیک تالاسمی)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک5

20 دکتر شجاعی فرد (کلینیک لیپید)

دوشنبه

2 ظهر

کلینیک5

21

کلینیک پیوند( دکتر امین ، دکتر نادری، کتر تقوی)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک10

22

دکترسیده زهرا قائم مقامی(‌غدد)

یکشنبه

8 صبح

 

کلینیک4

 

دوشنبه

2 ظهر

چهارشنبه

8 صبح

23

درمانگاه لیزر

شنبه تاسه شنبه

8 صبح

کلینیک5

  24

خانم کشفی(مامائی)

شنبه

2 ظهر

کلینیک24

دو شنبه
چهارشنبه