پزشکان مشاور

تعداد بازدید:۱۰۳۶۱

 

ردیف

نام پزشک

روزها

ساعت

شماره کلینیک

1

دکتر صفایی (ریه)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک3

2

دکتر حسن الله صادقی(ریه)

سه شنبه

8 صبح

کلینیک3

3

دکتر فدوی (متخصص ریه کودکان)

یکشنبه

2 ظهر کلینیک15

دو شنبه

4

دکتر لطفیان (طب فیزیکی)

دو شنبه و چهارشنبه

8 صبح

واحد نوتوانی

5

دکتر حق ازلی (گوارش)

دو شنبه

8 صبح

بخش آندوسکوپی

6

دکتر نایبی (گوارش)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک2

شنبه

2 ظهر

یکشنبه

دوشنبه

7

دکتر فرامرز امیری (مغز و اعصاب)

شنبه

8 صبح

کلینیک8

سه شنبه

کلینیک7

8

دکتر افضل نیا(مغز و اعصاب)

یکشنبه

8 صبح

کلینیک10

9

دکتر دربان شیخ (جراح اعصاب)

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک2

10 دکتر یزدانی(اعصاب و روان) شنبه 2 ظهر کلینیک8
دو شنبه 8 صبح کلینیک 2
11

دکترشفیعی (کلیه)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک3

12 دکترعلیزاده اصل(آنکوکاردیولوژی) شنبه 8 صبح کلینیک2
یکشنبه
دوشنبه کلینیک4
سه شنبه کلینیک2
چهار شنبه کلینیک9
13

درمانگاه عفونی

یکشنبه-دوشنبه

10- 12

اورژانس تنفس

14

دکتر زندی کرمانشاهی

(اختلالات خواب)

چهارشنبه

2 ظهر

کلینیک2

15

کلینیک پیوند( دکتر امین ، دکتر نادری، کتر تقوی)

چهارشنبه

8 صبح

کلینیک10

16 دکترجلیلیان (‌غدد)

 شنبه

8 صبح

کلینیک4

سه شنبه

2 ظهر

کلینیک3

17

دکترسیده زهرا قائم مقامی(‌غدد)

یکشنبه

8 صبح

 

کلینیک4

 

دوشنبه

2 ظهر

چهارشنبه

8 صبح

18

درمانگاه لیزر

شنبه یکشنبه،

سه‌شنبه،چهارشنبه

8 صبح

کلینیک5

 یکشنبه 2 ظهر
19 دکتر هاشمی(تغذیه)  شنبه 2 ظهر کلینیک 5
20 دکتر  مخبر  (تغذیه)  سه شنبه 2 ظهر کلینیک 5
 چهارشنبه
21 دکتر بیگلری (ژنتیک) سه شنبه 2 ظهر کلینیک8
22

کلینیک درد( دکتر کیارا رضائی ، دکتر  توتونچی)

دوشنبه

8 صبح

کلینیک7

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۱