پزشکان گروه آریتمی

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر مجید حق جو (آریتمی)  شنبه  2  ظهر  کلینیک 6 
دکتر زهرا امکان جو  (آریتمی) یکشنبه  2  ظهر  کلینیک 8 
دکتر امیر فرجام فاضلی فر (آریتمی) دوشنبه  2  ظهر  کلینیک 7 
دکتر ابوالفتح علیزاده دیز (آریتمی) سه شنبه  2  ظهر کلینیک 7 
 8  صبح کلینیک 4
دکتر شبنم مددی (آریتمی) چهار شنبه  2  ظهر  کلینیک 8 
6 دکتر فرزاد کمالی(آریتمی) چهار شنبه  8  صبح  کلینیک 7