پزشکان گروه آریتمی

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر مجید حق جو (آریتمی)  شنبه  2  ظهر  کلینیک 6 
دکتر زهرا امکان جو  (آریتمی) یکشنبه  2  ظهر  کلینیک 8 
دکتر امیر فرجام فاضلی فر (آریتمی) دوشنبه  2  ظهر  کلینیک 7 
دکتر ابوالفتح علیزاده دیز (آریتمی) سه شنبه  8  صبح  کلینیک 4
 2  ظهر کلینیک 20 
دکتر شبنم مددی (آریتمی) چهار شنبه  2  ظهر  کلینیک 8