پزشکان گروه مادرزادی قلبی

تعداد بازدید:۱۳۲۷۷

 

 

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر مجید ملکی(مادرزادی قلبی) یک شنبه 8 صبح  کلینیک 6
دکتر زهرا خواجعلی (مادرزادی قلبی) دو شنبه 8 صبح کلینیک 9
چهار شنبه کلینیک 8
3 دکتر صدیقه ساعدی( مادرزادی قلبی)  شنبه   8 صبح کلینیک 7
سه شنبه کلینیک 10

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۱