پزشکان گروه مادرزادی قلبی

 

 

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکتر مجید ملکی(مادرزادی قلبی) یک شنبه 8 صبح  کلینیک 6
دکتر زهرا خواجعلی (مادرزادی قلبی) سه شنبه 8 صبح کلینیک 10
چهار شنبه کلینیک 8
دکتر آنیتا صادقپور (مادرزادی قلبی) دوشنبه 8 صبح  کلینیک 9