پزشکان گروه نارسایی قلب

 

 

ردیف نام پزشک روزها ساعت کلینیک
دکترامین (نارسایی قلب) دوشنبه صبح کلینیک 6
سه شنبه کلینیک 8
دکترتقوی (نارسایی قلب) شنبه صبح کلینیک 6
یکشنبه کلینیک 10
دکتر نادری (نارسایی قلب) چهارشنبه  8  صبح کلینیک 6
دوشنبه  2  ظهر کلینیک 6